Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Trentaseiesima (e al momento ultima) puntata

 

Da Maria Concetta a Lillo (via sms)

Lillu t’arricogghi di unni si? Chi sta fannu atterra e patti atterra e patti, o solitu? Ca a Pariggi fici belli vroccula, ci abbiai macari ‘u fummaggiu camebbett di supra. ‘U sai, a mugghieri, vogghiu tunnari ‘o paisi. Già sugnu ‘a Maggiori a prenotari ‘a lapa. Appoi ti spieco cco meili. Ti scinnu sta cofanata di vroccula basta ca no sdivozzi, speriamo ca ‘a polizia non mi fa l’autovelo, annunca i mmogghia e si manciunu iddi.

Annunci

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Trentaquattresima puntata

images

 

Da Condoleeza Rice a Maria Concetta e Mela

From Withe House

Today Calogero Imparpaglione is free. Another important strike against international terrorists! Thank you U.S. Army, Calogero is free.

Secretary of State – United States of America – Mrs. Condoleeza Rice

 

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Trentatreesima puntata

 

Da José Pedro de Almeida de Carreras de Caballé General Manager di Aerolinas Olè a Maria Concetta e Mela

Dear Sir/Madam,

We regret to inform you that Mr. Imparpaglione Calogero, passenger of our flight OLE6969 from Madrid to Paris (a low-cost flight, of course) will not land, this evening, in Paris. Our flight has been hijacked to Cuba by a group of terrorists, not yet identified, and Mr. Imparpaglione Calogero kidnapped. In effect, we are still trying to understand why he is the only passenger kidnapped by terrorists.

Please do not inform French, Italian or Spanish police about this inconvenience, because terrorist will kill Mr. Imparpaglione Calogero if the news appears on mass media.

We are trying to do everything to save Mr. Imparpaglione.

Sincerely,

José Pedro de Almeida de Carreras de Caballé

General Manager Aerolinas Olé – Calle del Rey, 99 – 00198 Madrid

España

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Trentaduesima puntata

 

Da Lillo a Maria Concetta

Maria Cuncetta, mugghieri mia,

mottu sugnu. Avi na simana ca decollo e atterru, decollo e atterru, decollo e atterru, decollo e atterru, nun cia fazzu chiù. E tuttu ppi coppa tua, di da sciamunita di Mela e di da rannissima buttana di me soru Razia. Oggi sugnu a Madrì, su voli Dio dumani arrivu a Pariggi. Mi veni a pigghi a l’ariopotto? E mi cucini ‘na cofanata di vrocculi affucati ppa sira? Nta ‘stu mentri rapii u’ meili e truvai ‘na littra di un cettu Mmimmu do Beggio: ma cu cazzu è? Ma cu ‘u canusci? Ma cu su ricodda? E chi c’interessa a iddu di Razia?

A mia mi pari ca Razia ni canusci troppi, troppi pessoni… Basta, iu non c’arrispunnu mancu a chissu, megghiu d’o brigaderi francisi. Basta, dumani ‘nfinammenti ni viremu. Basta, staiu pattennu n’autra vota.

Tuo affezionatissimo

Lilluzzu

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Trentunesima puntata

 

Da Mela a zio Lillo (via sms)

Zietto, sono affranta! Hai sentito che brutte cose sono successe alla carissima zietta Grazia? Oh, zio caro, ma come ha potuto? Voleva farci del male mentre noi attendevamo alle pie opere. Vieni presto, zio.

Tua nipotina

Mela

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Trentesima puntata

 

Da Mimmo Tristicchio a Lillo e Maria Concetta

Lillu, Cuncetta!

sugnu ju, sugnu u zu’ Mmimmu ddo Beggio, chiddu ca travagghia ‘nta sta fitusissima miniera. Chiddu ca sa mina, va.

Lillu, Cuncetta, bedda matri, arrispunniti. Ah, semu cco meili, non ci stava pinsannu.

Attruvai oggi stu giunnali ‘nto barri di nuatri taliani e c’è a bedda Razia in copettina. Ma cchi ffa si fici zita? E ccu cui? Laricedda m’ha riccoddu, veru è? CChi ffa canciau? Si fici a prastica spaziali? Si vunchiau i minni?

Cu sa pigghiau, malanova di idda?

Vi vogghiu cca saluti. E bacio le mani a ddu bravu parrinu di Patri ‘e Tturi di Viagranni

Mmimmuzzu Tristicchio ddo Beggio

Screenshot 2014-11-16 10.04.06