Lettera sulle parole di oggi e le parole di ieri

paroleparoleparole

Caro amico,

quando io ero bambina mi pare che tutto fosse, come dire, più educato. Oggi nella mia città c’è l’allerta meteo 2 e piove incessantemente da questa notte. Si teme per i corsi d’acqua e tutti parlano di “esondazione”.

Ma, quando io ero piccola, I fiumi, ad esempio, “straripavano” e non “esondavano” (verbo tanto misterioso che persino il correttore automatico di Word te lo trasforma in “sondare” se provi a scriverlo). Era più garbato che “straripassero” perché, forse grazie a quello “stra” iniziale, persino una bimba come me poteva capire cosa diavolo stessero facendo. La Dora, tanto per dire, con un nome così carino, un battesimo da sartina di primo Novecento uscita da un romanzo di Andrea Vitali, tu l’avresti mai immaginata come una capace addirittura di “esondare”? “Esondare” no e poi no, non è da lei! Ti aspetteresti piuttosto che Freud abbia “esondato” i misteri della psiche o che Rocco Siffredi “esondi” per ore la biondissima Sandy sul canapè.

Ma, mi dirai tu, adesso almeno “esondano”, fino a qualche anno fa, ad esempio, avevano l’ardire di “tracimare”. E così, dopo di loro, appresi dai giornali che stava cominciando a “tracimare” un po’ di tutto. Lo ricorderai, per un lungo periodo tracimò la violenza, l’adipe… e una volta, ricordo addirittura, la RAI informò che persino «la scarsità di cibo aveva tracimato i confini del Terzo Mondo», un gesto, bisogna ammetterlo, davvero di dubbio gusto.

Perché nel mondo, quando io ero bambina, era tutto più facile, sai.

I biglietti sull’autobus, metti, te li “staccava” il bigliettaio, oppure semplicemente te li “faceva”; li potevi “comprare” e quindi persino io piccola piccola, con la mia monetina da 50 lire riuscivo nell’impresa. Poi il bigliettaio un giorno sparì o, meglio, lo trasformarono in una macchinetta che “obliterava” il “titolo di viaggio”. E io ero già più cresciuta e pensavo che un “titolo di viaggio” fosse un modo come un altro per parlare di un libro di Chatwin che  – per Diana! –  non mi pare sia cosa che si possa passare così sottogamba addirittura da “obliterarlo”. Se dovevo scegliere preferivo “obliterare” un litigio con un’amica, tanto per dirne una. Però trovai geniale la messa a punto di una “macchinetta obliteratrice” e, volendomi scordare di un tal fidanzatino fedifrago, provai a infilare nella fessura della macchinetta alcune sue lettere: la perfida macchinetta ci stampò sopra una data ma proprio non mi aiutò ad “obliterarmi” di lui.

Ora ti lascio perché, per lavoro, mi sono appena imbattuta in una dichiarazione di Giuseppe Bertolucci (figlio di Attilio Bertolucci, il poeta, e fratello di Bernardo). Pare che anche lui un giorno ebbe a dire che «stiamo vivendo una fase difficile per la cultura, non solo in Italia, perché l’impero dei media ha esondato come una sorta di terrificante tsunami». E se esonda pure l’impero dei media, Dio ce ne scampi e liberi, temo che Vespa, Santoro e Mentana mi “tracimeranno” addosso e se lo facessero, giuro, non me li “oblitererei” per tutta la vita!

Devotamente

EE.

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Ventinovesima puntata

 

Da Lillo a Maria Concetta

Nenti, stu meili è ‘na fitinzia, mi fici ‘mpristari ‘u meili di ‘stu signuri.

Maria Cuncetta, rapi a littra ca ti scrissi: rapila, ti dicu! A, veru, non mi senti, semu co meili. Lillu tuo

Nenti, Maria Cuncetta, accuntu fammi parrari. Nenti, fammi parrari picchì non mi pozzu teneri. Nenti, non mi pò teniri nuddu: SITI TUTTI RANNISSIMI BUTTANE! Accuminciannu ri tia, cuntinuannu cu’ da sciamunita completa di Mela, e finennu cu’ Razia. Mi riceva, n’amicu miu, ca c’è macari ‘n maestru di musica ca ci scrissi n’opera sana, e macari iddu ma cantau, e a mia mi piaciu assai assai:

Screenshot 2014-11-15 11.43.06

Mi rissi, iddu, ca chiddi ca ni sanu sentiri di musica riciunu ca è facile, rice ca sunu du ‘mpendenze, o du cadenze, una suspinnuta e una prifetta. Chi vene a dire propiu no sacciu, ma dice ca ‘stu Mozzatt – accussì si chiamava ‘stu maestru di musica, era d’o Settecento, i tò tempi, va – era n’autru figghiu di buttane e di buttane ne capeva e ci scrisse un’opera sana sana. Uora t’a cantai macari ju, picchì a mia mi piaciu assai assai.

Ora ca tu rissi ti cuntu ‘u restu. Accuntu pì diriti di dda risgraziata, sdisonesta, sdisonarata, cosa fitusa di me soru Razia. Picchì idda, ca è spetta, mancu appi ‘u tempu di leggiri ‘a meili mannatu di Meluccia, cori miu, cu unu ‘mpinnutu a nura ‘nta palu da luci, ca subbitu, subbitu, chi dicu?, subbitissimo capiu ca Mela era buttana e chi macari tu ci cuppavi. Pecciò pinsau di pattiri, subbitu, subbitu, ma chi dicu?, subbitissimu, pì Pariggi, senza diri nenti a nuddu. Si pigghiau n’auto rapidu – chiddu ca fa ‘u sevvizziu Vigata-Agrigentu-Turulifu-Barrafranca-Troina-Petralia-Nicosia-San Cataldo-Ienna-Caltanisetta-Agira-Temmini Imerese-Diana Marina-Racusa-Catania) e subbitu, subbitu, chi dicu?, subbitissumu arrivau a Catania, si pigghiau l’apparecchiu e pattiu, senza diri nenti a nuddu. Sulu Janu a viste ‘a femmata di l’auto e ci spiò: “Cummari Razia, unni statu iennu?” e chidda, ca è fina, c’arrispunniu: “E a ttia chi ti nni futti? Comunque, mi nni vaju a Pariggi”. A Ianu ci passi ca sghizzava, e ppi chistu ci tirau macari na fotografia, ca ci vinne macari bona, bona assai, mentri era assittata ‘nto posto do conducenti di l’autobusso:

 

293360_663642525_blog-blue-haired-nascar-grannies_H140034_L

 

Non vinni bona? Sulu ca ppoi, quannu si nni iu ‘a putia – picchì Janu è macellaru, ‘u sai, vinni canni bona – s’addunau ca mancavu ‘ncuteddu. Picciò si scantàu e mi vinni a ciccari. Jù era tranquillo e biatu ‘ncampagna, comu sempri, a Turulifu, a cogghiri alivi. Quannu mi cuntau ‘u fattu, subbitu tuttu capii: chi dicu subbitu, subbitissimu. Ma ‘ntantu, p’aviri nutizie m’aggiuvava ‘u meili. E ‘u meili l’avi sulu Razia. Ca era pattuta. Ma Janu mi rissi: “Nenti ci fa, ora ti rapu iu, ca c’aiu i chiavi di casa di Razia”. E iu ‘u ringraziai. Ma appoi pinsai: “Ma picchì cazzu Janu avi i chiavi di casa di Razia?” Ju non l’aiu, e macari tu ‘u sai, picchì Razia mi risse ca non mi vuleva dari picchì si scanta ca tu ci arrobbi ‘i cosi. Ma Janu? Subbutu, subbutu, ma chi dicu?, subbitissimu capii tuttu: macari Razia, ca mi pareva fimmina d’intimirati virtù, era buttana.

Basta, accuntu mi sivveva stu meili, pecciò mi fici rapiri di Janu. E docu ti liggii e sappi tuttu, tuttu cosi: ca siti tutti buttane, accuminciannu ri tia, cuntinuannu cu’ da sciamunita completa di Mela, e finennu cu’ Razia. Spatti liggii ca Razia ava statu attaccata picchì mi scrissi macari a polizzia di Pariggi, macari ‘n bricaderi ca avi nomu longu comu ‘a fami, e ca mi sta ciccannu e ca voli n’avvucatu pi Razia. Ma ju mancu c’arrispunnìi, e non c’arrispunnu. Janu, ca non m’a cunta giusta, mi rissi c’ava pattiri subbitu, subbitu, chi dicu?, subbitissumu. Mi risse: “Pattemu ca lapa, iu t’accumpagnu ‘nzino a Catania, appoi tu patti e iu mi ripottu a lapa a ‘nto paisi”. E mi passi bbonu programma.

Ma mi sintii pessu. Pattiri? ‘Na parola! E chi m’ava puttari? E allura mi scrivii tutti cosi:

 

 1. deci para di causi;
 2. vinti para di cuasetti picchì appoi si spunnunu;
 3. vinti para di muntanni, di chiddi longhi p’o friddu;
 4. deci cammise;
 5. ‘na cravatta (sempi a stissa, tantu, cu si nni futti);
 6. ‘u pipispezii;
 7. ‘mpocu di alivi cunzati;
 8. ‘anciovi cunzati;
 9. ‘nchilu e menzu di pecurinu, chiddu ca feti;
 10. pani, du chila;
 11. vroccula, frischi frischi, pigghiati prima di pattiri;
 12. pipi, mulinciani, zucchini;
 13. chiappe di pummaroru siccu;
 14. cincu litri di ogghiu;
 15. ‘nlignu, ma duru, ma duru, ma accussì duru, ca vi l’aia rumpiri na testa a tutti tri, buttane quantu siti.

 

Trasii i iaddini, chiurii tutti cosi e pattemu, Ianu e iu. Penzu ca l’autovelo manco ni visti di quantu erumu veloci ccà lapa.

Basta, arrivai all’ariopotto di Catania e ci dumannai ‘mbigliettu pi Pariggi. A signorina mi cunsigghiau i voli locosto, ca non sacciu mancu chi sunu, ma dici ca mi custavanu picca. Pattìi lunedì a sira c’un volu Catania-Venezia. Di Venezia mi mannaru a Zuricu. Di docu a Praga. Di Praga a Baccellona. Ma sempri locosto, chi ti pari??? Di Baccellona a Bruselli. Mentri abbulavumu, ‘u pilota ni risse ca stavumu passannu supra a Pariggi. Allora ju subbitu, subbitu, chi dicu?, subbitissumu, chiamai ‘a signorina e ci dumannai su mi putevunu abbiari di l’aeriu, si puteva fari a fimmata. Nenti, non fu possibili. Basta, arrivai a Bruselli, e di docu a Roma. Ora dumani fazzu Roma-Atene, Atene-Madrì e fossi duminica arrivu a Pariggi. Ma mi custau picca: sulu 4500 leuri, praticamente comu su ‘stannu mancu cugghìi alivi. Ma ‘pi Meluzza chistu e autru.

Ma chi ti pari? Iu vegnu p’arricogghiri ‘a tia e ‘a Mela. ‘U brigaderi parra, parra, scrivi, scrivi, dici ca vuli l’avvucatu ppi Razia… Ma chi è scemu? Su vonu m’a tonnunu aggratis, ju non pavu a nuddu, pi mmia sa ponu teniri. Ma tu appripariti a bilicia, picchì tu e Mela tunnati subbitu, subbitu, chi dicu?, subbitissumu.

Ti scrivu stasera, amuri miu, ca tu facissiti ‘u nomu. T’arricordi? Tu priparavi sempri ‘mpranzettu, bonu, ch’e lasagne, ‘u fassumauru, e poi na bella pignata di vroccula affucati. E ni manciavumu tuttu cosi, e appoi ci vuleva na bimana pi diggiriri tuttu cosi. Ma nenti, ora finiu tuttu.

Sì, Maria Cuncetta, ti lassu. Tu ricu prima. Mi devi capiri. Macari pi l’occhi sociali. Quannu tunnamu ni spattemu, sdivvozziamo. Rivogghiu macari iu a mia libbittà. Mi pari na cosa civili, civili assai. Cettu, ‘ù pobblema è truvari n’avvucatu ca costa picca, picchì iu soddi non ni vogghiu nesciri. A ttia nenti ti rugnu, ti lassu nura e crura (pii, chi schifìu, già fai schifu vistuta, ficurati nura e crura). E a Mela ora ci truvamu a quaccunu ca sa pigghia. Difficile mi pari ma ora parro ccò Signogianni.

Basta, stamu pattennu n’autra vota. Pi ora ti lassu.

Staju arrivannu.

Tuo affezzionatissimo

Lillu

 

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Ventisettesima puntata

 

Da Maria Concetta a Lillo

Lillu, Lilluzzu,

ti scrivu di granni emeggenza, n’emeggenza accussì fotti, paragonabbili sulu a ‘na guerra Inter-Pranetario. Ma macari Inter-Palemmo picchì no sacciu si ‘u Pranetario è ‘na scuatra di caccio fotti. Lillu,  tu pensa a ‘nu giudizziu univessali, a ‘na pioggia nivura di l’Etna supra i peri di ficu, no… peggiu, a ‘n’tirrimotu. Eccu, è n’emeggenza di tirrimotu precisa. Addumai macari a luci da pila pottabili Beghelli, tantu semu in emeggenza. Ju ntantu staiu scrivennu ma nun sacciu su sta meili t’arriva, picchì tu nun si cchiù ‘nta ‘gna ‘Razia, comu ci putissitu essiri su  ‘Razia è abbiata ‘nta ‘n pezzu di caccere francisi. Ca non è comu a chiddu di piazza Lanza, Lillu, ‘u capisci?

Chi scandulu, chi mala figura, chi mala cumpassuna ca ci stamu fannu ‘nto paisi! Chidda, ccu dda facci laria, ‘ncagnata, ccu ddi nummara, nta ssa fotufrafia ca vinni peggio di com’è, Lillu. Macari ti sumigghia ‘npocu, ju mi staiu spagnannnu. Ora chi facemu? Comu na puttamu a’ casa a Razia? Ma tu chi facevutu? Rummevutu quannu idda pattìu ppì Parigi? No viristi ca stava vinennu ammata di ‘ncutedduni ca  nun era mancu affilatu bbonu! Ju ci dissi quannu passau l’arrotinu e l’ombrellaiu, chiddu ca affila i cutedda e ripara le vostre cucine aggassi, ciu dissi a Razia di irici quannu u vicchiareddu vanniava sutta casa nostra: “donne, è arrivato l’arrotino, e l’ombrellaio”. Ma picchì nun ci iu Razia? O fossi ci iu e all’arrotinu nun ci ì’u fici di quantu è laria? Lillu? C’ama fari? Ju mi staiu abbarruannu, sugnu tutta abbarruata.

Lillu, a veniri subbItu! T’aricogghiri ddu liotru di to soru e l’a fari tunnari a Turulifu.

Senti, Lillu, parra ccu Janu, ca iddu u sapi megghiu di tia u francisi, e mittitivi in viaggiu stasira stissa, cu n’pezzu di lapa. Lillu, pianu a guidari, nun criru ca curri? Vidi ca ci su l’autovelo ‘nta strata, ca ti taliunu, c’è propriu unu ca ti vadda, e ti pigghia a velocità, e su ti stai maniannu troppu a laminari cu dda lapa ca cetti voti pari ca abboli, ti fa “autovelo” e ti metti n’velu ‘nta lapa, t’ammogghia e nun poi iri cchiù a nudda banna.

Lillu, prima di pattiri chiurila bona a casa, mettici ‘u catinacciu fora a potta, trasi ‘i jaddini, ca s’arrifriddunu, a sintutu a televisioni? Ci pigghia n’coppu d’aria e attaccunu a stranutari. E’ ‘l infruenza pollifera ca ci veni macari ai cristiani e si mori!

Lillu, ju sugnu sicura, ca tu a st’ura, ‘nta stu mumentu, si tuttu agitatu, stai ciccaccu sicuru quacche lignu o quacchi cosa di rumpirici ‘nta testa a to soru. Lillu, nun pigghiari ‘a grasta ca n’arrialau ‘a za Peppa chi è di l’ottucentu comu a idda. Lillu, nun ti fari pigghiari a manu.

Fremmo, Lillu! Pensici, Lillu, Fremmo!

Prima di muviriti cunta finu a diciarottu. Su finisci tutta sta compassata, ti giuru ca ni scrivemu a scola sirali, cu tantu di pinna e quadennu. E n’amparamu bonu ‘u meili ca non sacciu mancu su ti sta arrivannu ‘stu meili dà Francia. Lillu, pattunu i meili dà Francia?

T’aspettu, veni ppì subbito!

to mugghieri Cuncetta

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Ventiseiesima puntata

 

Da Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps a Lillo Imparpaglione

Mounsier Imparpaglionè,

je la pregò de venir tres rapidement purquoi la situation est tres diffcile. La stampà s’è appropriè de la vicendà de Modemoiselle Imparpaglionè, votre souer. Aujourd’hui sur les giornalì s’est ouvert a nuoveau casò sembable l’affaire Dreyfuss. La situation est tres grave. Je mandò un articule de journal.

Je non sacc comme endiguer ce scandale!

Screenshot 2014-11-12 09.45.54

 

Mounsier le Brigadier

Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Venticinquesima puntata

 

Da Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps a Lillo Imparpaglione

Attacho une fotò de Madame Grazià Imparpaglionè. Pour favore, venite subitò a prendere votre sorellà. Madame Imparpaglionè ha fait nuove divisè pour tutte les brigadiers avec l’uncinettò e, maintenant, cuisine “broccoli affogati” dans sa cella. Pour faverè, Monsieur, venitè dès que possible!

A toutte le ore

Mounsier le Brigadier

Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps

Screenshot 2014-11-11 11.14.28

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Ventiquattresima puntata

 

Da Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps a Lillo Imparpaglione

Mounsieur Imparpaglionè,

excuse moi l’italian che je no conosco tres bien. Je sono avec Mademoiselle Grazià que me pregà de informarlà sur i fattì avvenutì a suo arrival à Paris.

Un brigadier attruvè Mademoiselle Grazià Imparpaglionè in Rue de la Femme Perdue où Mademoiselle, avec un long coltellò vouleva tuer la petit fille Melà, Madame Mariaconcettà Imparpaglione et autre quatre femmes che, je pense, praticanò toutes le métier plus ancien de le monde.

Maintenant, Mademoiselle Grazià, que est sanz un eurò, le tient occorrenzà de un avocat. Prego, Mounsieur Imparpaglionè de voler venir à Paris aujourd’hui même per résoudre cette fâcheuse situatiòn.

Merci

 

Mounsier le Brigadier

Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps