Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Ventisettesima puntata

 

Da Maria Concetta a Lillo

Lillu, Lilluzzu,

ti scrivu di granni emeggenza, n’emeggenza accussì fotti, paragonabbili sulu a ‘na guerra Inter-Pranetario. Ma macari Inter-Palemmo picchì no sacciu si ‘u Pranetario è ‘na scuatra di caccio fotti. Lillu,  tu pensa a ‘nu giudizziu univessali, a ‘na pioggia nivura di l’Etna supra i peri di ficu, no… peggiu, a ‘n’tirrimotu. Eccu, è n’emeggenza di tirrimotu precisa. Addumai macari a luci da pila pottabili Beghelli, tantu semu in emeggenza. Ju ntantu staiu scrivennu ma nun sacciu su sta meili t’arriva, picchì tu nun si cchiù ‘nta ‘gna ‘Razia, comu ci putissitu essiri su  ‘Razia è abbiata ‘nta ‘n pezzu di caccere francisi. Ca non è comu a chiddu di piazza Lanza, Lillu, ‘u capisci?

Chi scandulu, chi mala figura, chi mala cumpassuna ca ci stamu fannu ‘nto paisi! Chidda, ccu dda facci laria, ‘ncagnata, ccu ddi nummara, nta ssa fotufrafia ca vinni peggio di com’è, Lillu. Macari ti sumigghia ‘npocu, ju mi staiu spagnannnu. Ora chi facemu? Comu na puttamu a’ casa a Razia? Ma tu chi facevutu? Rummevutu quannu idda pattìu ppì Parigi? No viristi ca stava vinennu ammata di ‘ncutedduni ca  nun era mancu affilatu bbonu! Ju ci dissi quannu passau l’arrotinu e l’ombrellaiu, chiddu ca affila i cutedda e ripara le vostre cucine aggassi, ciu dissi a Razia di irici quannu u vicchiareddu vanniava sutta casa nostra: “donne, è arrivato l’arrotino, e l’ombrellaio”. Ma picchì nun ci iu Razia? O fossi ci iu e all’arrotinu nun ci ì’u fici di quantu è laria? Lillu? C’ama fari? Ju mi staiu abbarruannu, sugnu tutta abbarruata.

Lillu, a veniri subbItu! T’aricogghiri ddu liotru di to soru e l’a fari tunnari a Turulifu.

Senti, Lillu, parra ccu Janu, ca iddu u sapi megghiu di tia u francisi, e mittitivi in viaggiu stasira stissa, cu n’pezzu di lapa. Lillu, pianu a guidari, nun criru ca curri? Vidi ca ci su l’autovelo ‘nta strata, ca ti taliunu, c’è propriu unu ca ti vadda, e ti pigghia a velocità, e su ti stai maniannu troppu a laminari cu dda lapa ca cetti voti pari ca abboli, ti fa “autovelo” e ti metti n’velu ‘nta lapa, t’ammogghia e nun poi iri cchiù a nudda banna.

Lillu, prima di pattiri chiurila bona a casa, mettici ‘u catinacciu fora a potta, trasi ‘i jaddini, ca s’arrifriddunu, a sintutu a televisioni? Ci pigghia n’coppu d’aria e attaccunu a stranutari. E’ ‘l infruenza pollifera ca ci veni macari ai cristiani e si mori!

Lillu, ju sugnu sicura, ca tu a st’ura, ‘nta stu mumentu, si tuttu agitatu, stai ciccaccu sicuru quacche lignu o quacchi cosa di rumpirici ‘nta testa a to soru. Lillu, nun pigghiari ‘a grasta ca n’arrialau ‘a za Peppa chi è di l’ottucentu comu a idda. Lillu, nun ti fari pigghiari a manu.

Fremmo, Lillu! Pensici, Lillu, Fremmo!

Prima di muviriti cunta finu a diciarottu. Su finisci tutta sta compassata, ti giuru ca ni scrivemu a scola sirali, cu tantu di pinna e quadennu. E n’amparamu bonu ‘u meili ca non sacciu mancu su ti sta arrivannu ‘stu meili dà Francia. Lillu, pattunu i meili dà Francia?

T’aspettu, veni ppì subbito!

to mugghieri Cuncetta

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Ventiseiesima puntata

 

Da Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps a Lillo Imparpaglione

Mounsier Imparpaglionè,

je la pregò de venir tres rapidement purquoi la situation est tres diffcile. La stampà s’è appropriè de la vicendà de Modemoiselle Imparpaglionè, votre souer. Aujourd’hui sur les giornalì s’est ouvert a nuoveau casò sembable l’affaire Dreyfuss. La situation est tres grave. Je mandò un articule de journal.

Je non sacc comme endiguer ce scandale!

Screenshot 2014-11-12 09.45.54

 

Mounsier le Brigadier

Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Venticinquesima puntata

 

Da Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps a Lillo Imparpaglione

Attacho une fotò de Madame Grazià Imparpaglionè. Pour favore, venite subitò a prendere votre sorellà. Madame Imparpaglionè ha fait nuove divisè pour tutte les brigadiers avec l’uncinettò e, maintenant, cuisine “broccoli affogati” dans sa cella. Pour faverè, Monsieur, venitè dès que possible!

A toutte le ore

Mounsier le Brigadier

Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps

Screenshot 2014-11-11 11.14.28

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Ventiquattresima puntata

 

Da Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps a Lillo Imparpaglione

Mounsieur Imparpaglionè,

excuse moi l’italian che je no conosco tres bien. Je sono avec Mademoiselle Grazià que me pregà de informarlà sur i fattì avvenutì a suo arrival à Paris.

Un brigadier attruvè Mademoiselle Grazià Imparpaglionè in Rue de la Femme Perdue où Mademoiselle, avec un long coltellò vouleva tuer la petit fille Melà, Madame Mariaconcettà Imparpaglione et autre quatre femmes che, je pense, praticanò toutes le métier plus ancien de le monde.

Maintenant, Mademoiselle Grazià, que est sanz un eurò, le tient occorrenzà de un avocat. Prego, Mounsieur Imparpaglionè de voler venir à Paris aujourd’hui même per résoudre cette fâcheuse situatiòn.

Merci

 

Mounsier le Brigadier

Jean-Pierre-Paul-Olivier-François-Armand-Donatien-Alfred-Maurice-Claude-Achille-Antoine de la Rive Gauche de la Senne a la Matin de Printemps

 

Divertissement. La fine di un gioco

il-manoscritto-680x340

Cari amici,

il divertissement che state seguendo con tanto affetto e che iniziò come un gioco (http://letteredalconvento.wordpress.com/2014/10/20/divertissement-la-storia-di-un-gioco/) purtroppo rimase incompiuto. Capita a volte che la vita ci porti altrove, che alcune strade si dividano, che il tempo rosicchi gli spazi che ci concediamo per essere leggeri.

Mancano 14 puntate alla fine del feuilleton incompiuto. E allora che si fa? Rappel!

Volete far continuare le avventure di Concetta, Lillo, Mela, Padre Turi, Suor Frustina, la ‘gna Razia e naturalmente ‘u Signoggianni? E allora inventate un personaggio, fatelo intervenire nella storia e mandate le vostre lettere a emera64@gmail.com

Potete inventare nuovi personaggi e nuove situazioni. Non per forza in siciliano (perché tra poco leggerete anche lettere in francese e in inglese). Siete liberi di scegliere come proseguire ma fatelo. Questo matrimonio s’ha da fare!

Devotamente

EE.

Fremmo (Fremmo, Lillu!) e Cuncetta – Ventitreesima puntata

Le disgrazie fanno diventar disinvolti

Da Grazia a Mela, Maria Concetta e Lillo

Scimuniti tutti pari pari quantu siti, tutti, tutti pari pari pari.

A cchi meili, Pariggi, cosi, sbilli sbolli, ma cchi gghiti cuntannu? Ca menu mali ca c’è a ‘gna ‘Razia, ca siti pessi, pessi, pessi!

Mela, ccu ttia staju parranno, ca to zia è na sballata di ciriveddu. Me frati, chiddu cci a ddari alivi, aranci, cipuddi, sinapi. Allura, cca a situazione è critica, ma accusì critica ca mi appi a luvari ‘i bigudini da a testa ca mi stava fannu ‘n beddu tirabaci, supra l’occhiu, beddu azzurrino, ca ‘st’annu si potta. Ca è all’uttimo grido. Ma nun ghittamu vuci, ppi faureddu, silenzio e muti. Mela, t’arrivuoddi a Saridda, chidda bidditta coi bafficeddi e i capiddi russi beddi ‘ncaccati ‘nta testa, ‘u nasu longu e ‘u petto ranni ranni? Sai cui, a figghia di Cicciu ‘u babbu, ‘u mastru, ecco. Saridda, si nni iu fora do paisi, tutta bedda com’era, pattìu cu Peppu ‘u sciancatu, so patri e so matri aspittavunu notizzi, e chista non ni rava. Poi u sai comu tunnau? Cu ‘na panza tanta ca si fici ‘ncinta. Ju comu u seppi, siccome sugnu – non ppì farsa molestia – la spetta do paisi, fui ‘nteppellata ppì dari ‘n consigliu. Ci dissi a so patri: iaiu ‘n ottimo rimediu anticu, anticuni comu a mmia, chiuritila ‘n casa e nun’a fati nesciri ppì nenti o munnu, picchì ommai chissà è segnata ppì buttana. Ora: ‘u paisi eppi macari ‘na bella peddita, picchì a figghia era macari simpatica, bedda, ‘u sai, ma ju mi scantu, Mela, che a ttia ti finisci accussì. Su tonni, non ti poi maritari cchiui, picchì si buttana! E i genti ggià stanu parranno. Oggi, cco meili si sannu tanti cosi. Quinti aspettu ‘na littra to: o tu entro tri gghionna m’arrispunni e luvamu ‘sta fassa, o ti vegnu a pigghia ju stissa, e poi po paisi viremu chi si po fari.

Dicci anche a ddu cunnutu di Padri Turi, ca ‘u sanu tutti pari ca è buttanu macari iddu, manciatariu e ti cunta sulu lamenti.

Pigghia provvedimenti, Mela!

A ‘gna Razia

 

Lettera sugli apprezzamenti di matrice culinaria

caponata-1

 

Cara amica,

proseguo nella narrazione dei complimenti esternati dai maschi catanesi alle donne, per strada. Molto prima che la cucina invadesse i palinsesti televisivi e che cuochi e mangioni diventassero opinion leader, ecco il fatto occorsomi.

Catania. Un giorno camminavo nei pressi di un ponteggio posto davanti a un palazzo in ristrutturazione. Uno degli operai, in pausa, stava mangiando un panino dall’aspetto particolarmente asciutto. Io sbircio appena e vado avanti. Sento il suo sguardo seguirmi e poi la sua voce: “Veni ccà, caponatina mia”. Buongustaio.

Devotamente

EE.